Pasta flours

  • Wheat pasta flour type 450

  • Krupczatka flour type 450

Pasta flours are packed in 50kg paper sacks.